Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 679/2016 για τα προσωπικά δεδομένα)

Η Εταιρία μας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ και το δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουλής, αρ. 7 , Τ.Κ. 10562, Τ 210 3217801, Εmail: dpo@ genpan.gr, αποτελεί ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση (Ν.4364/2016).

Με το  παρόν έντυπο σας, η Εταιρία μας παρέχει υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενημέρωση για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Γ.Κ.Π.Δ. (Ε.Ε.) 2016/679, για τα εξής:

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους που έχουν την αντίστοιχα αναφερόμενη έννοια:

 • Προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα φυσικό πρόσωπο και το ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, άδεια οδήγησης, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, ηλικία, φύλο, εξωτερικά χαρακτηριστικά, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, ενδιαφέροντα κλπ.). Υποσύνολο των «προσωπικών δεδομένων» αποτελούν τα λεγόμενα «ευαίσθητα δεδομένα» («ειδικές κατηγορίες δεδομένων» σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό), τα οποία αφορούν στον σκληρό πυρήνα της ανθρώπινης προσωπικότητας και απολαμβάνουν αυστηρότερης προστασίας (π.χ. κατάσταση υγείας, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ.). Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.
 • Επεξεργασία: Η με κάθε τρόπο συλλογή και χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων, όπως η αποθήκευση, η διαβίβαση σε τρίτους αποδέκτες, η διαγραφή τους κλπ.
 • Νομική βάση επεξεργασίας: Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό, όπως ενδεικτικά:
 • ως προς τα «απλά» δεδομένα, η συγκατάθεση, η σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, η συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας, η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας (άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού).
 • ως προς τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων («ευαίσθητα» δεδομένα), η συγκατάθεση, η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, το ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον, βάσει του ευρωπαϊκού ή του ελληνικού δικαίου (άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού).

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, δίπλωμα οδήγησης, επαγγελματική άδεια, ΑΜΚΑ).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση).
 • Στοιχεία οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, άδεια κυκλοφορίας, λοιπά στοιχεία οχήματος, όπως λ.χ. χρώμα, μάρκα, μοντέλο, παλαιότητα, σύμβαση αγοραπωλησίας οχήματος, μισθωτήριο, τιμολόγιο αγοράς, βεβαιώσεις διαγραφής και αποχαρακτηρισμού οχημάτων, βεβαιώσεις ΚΤΕΟ, πιστοποιητικό ταξινόμησης).
 • Στοιχεία που απαιτούνται για την πληρωμή και την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός κάρτας πληρωμής, όπως λ.χ. πιστωτικής ή χρεωστικής, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
 • Στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από ασφάλιση (κατηγορία και αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ημερομηνία απόκτησης διπλώματος, ιστορικό ζημιών, οδηγική συμπεριφορά, κατά περίπτωση εισόδημα ασφαλισμένου, πληροφορίες που περιέχονται σε πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος, αντίγραφα δελτίων συμβάντων, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, τιμολόγια επισκευής οχήματος, αποδείξεις για έξοδα αποζημίωσης (οδοιπορικά, ιατρικά, φάρμακα κλπ.)
 • Στοιχεία διακανονισμού (δήλωση ατυχήματος, τιμολόγια και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, εκτιμήσεις επί υλικών ζημιών οχήματος, ιατρικές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις συνθηκών ατυχήματος, πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών, ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή πραγματογνωμοσύνη συνθηκών ατυχήματος που τυχόν υπάρχουν για τη συγκεκριμένη ασφαλιστική περίπτωση.
 • Δεδομένα εικόνας ή εγγραφές βίντεο που συλλέγονται στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού συμβάντος και περιέχονται στο φάκελο ζημιών, καθώς και δεδομένα καταγραφής κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα είτε:

 • Απευθείας από τα «υποκείμενα των δεδομένων» κατά την υποβολή αίτησης ασφάλισης, αίτησης τροποποίησης ή ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αίτησης λήψης ασφαλιστικής παροχής, αίτησης αποζημιώσεως, αίτηση συμμετοχής σε ομαδικά ασφαλιστήρια οδικής βοήθειας και νομικής προστασίας, αναγγελίας ζημιάς, που υποβάλλονται στην Εταιρία, με οποιοδήποτε μέσο –έγγραφο ή ηλεκτρονικό– είτε απευθείας στους υπαλλήλους της Εταιρίας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, πραγματογνωμόνων, δικηγόρων ή εταιριών οδικής βοήθειας, νομικής προστασίας.
 • Μέσω τρίτων μερών, συνεργαζόμενων ή μη, όπως λ.χ. παρόχων υπηρεσιών υγείας (π.χ. νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα), βάσεις δεδομένων τρίτων, όπως η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (Υ.Σ.Α.Ε.), το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.) και το Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου, δικηγόροι, δημόσιες υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικοί φορείς και άλλες ασφαλιστικές εταιρίες.
 • Από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου genikipanelladiki.gr, που οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό τη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων.
 • Κατά την εγγραφή των χρηστών στη web εφαρμογή του δικτυακού τόπου genikipanelladiki.gr και κατά τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής.

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε επεξεργάζεται τα ως άνω «προσωπικά δεδομένα» για τους εξής σκοπούς:

 • Όταν υποβάλλετε αίτηση για ασφάλιση, η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να εκτιμήσει τον κίνδυνο που καλείται να αναλάβει και, ακολούθως, να καταρτίσει προσφορά και να αποφασίσει για τη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, καθορίζοντας τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής και προσδιορίζοντας το ύψος του ασφαλίστρου. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι η σύναψη/εκτέλεση της σύμβασης ασφάλισης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ΓΚΠΔ), ενώ αν απαιτηθεί ενδελεχέστερη έρευνα στο πλαίσιο του προασφαλιστικού ελέγχου, νομική βάση της εν λόγω πρόσθετης «επεξεργασίας» (λ.χ. έλεγχος εμπορικών πληροφοριών) είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρίας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του ΓΚΠΔ) να εκτιμήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τον κίνδυνο και να αποφασίσει αν θα τον αναλάβει.
 • Στη συνέχεια, αν υποβάλετε αναγγελία ζημίας, αίτηση αποζημίωσης και/ή αίτηση τροποποίησης/ μετατροπής/ακύρωσης/εξαγοράς της σύμβασης ασφάλισης, η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, για να εξετάσει το αίτημά σας και να διαχειρισθεί την ασφαλιστική σύμβαση καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος), καθώς και της παροχή οδικής βοήθειας, φροντίδας ατυχήματος και νομικής Προστασίας. Νομική βάση στις περιπτώσεις αυτές είναι η εκτέλεση της σύμβασης ασφάλισης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ΓΚΠΔ), καθώς και η συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που έχουμε από το νόμο ως ασφαλιστική επιχείρηση (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωσή μας με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Η περιοδική ενημέρωση της Υπηρεσίας Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ) με στοιχεία παραγωγής, καταβολών αποζημιώσεων και εκκρεμών καταβολών αποζημιώσεων, η οποία αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Η είσπραξη οφειλών ή η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων, καθώς και η χορήγηση δεδομένων σε τρίτους (ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς) για δικαστική χρήση. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι αφενός το έννομο συμφέρον της Εταιρίας να διασφαλίσει τον σεβασμό των συμβατικών του δικαιωμάτων και να προασπίσει τα συμφέροντά του, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική, επίλυσή τους, και, αφετέρου, το έννομο συμφέρον του τρίτου (π.χ. άλλη ασφαλιστική εταιρία) να λαμβάνει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα, που τηρούνται από την Εταιρία, για την υπεράσπιση των δικών του δικαιωμάτων ενώπιον δικαστικών αρχών, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα κρίνεται από την Εταιρία αναγκαία και πρόσφορη για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Η πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η συμμόρφωσή της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Ο έλεγχος και η πρόληψη πιθανής απάτης στο πλαίσιο του διακανονισμού/καταβολής αποζημιώσεων μέσω τη διερεύνησης του ιστορικού ζημιών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρίας να διασφαλίσει τον σεβασμό των συμβατικών του δικαιωμάτων και να προασπίσει τα συμφέροντά του (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Η επικοινωνία μας μαζί σας (μέσω αλληλογραφίας, ηλεκτρονικής ή έγχαρτης, καθώς και μέσω τηλεφώνου ή sms, για θέματα που αφορούν την ασφάλισή σας και η ενημέρωσή σας για παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρίας με ενημερωτικά δελτία (newsletters) που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms) και κοινωνικών δικτύων. Νομική βάση εν προκειμένω είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρίας αφενός να σας ενημερώνει για παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες και, αφετέρου, να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Στις περιπτώσεις ατυχημάτων με σωματικές βλάβες, η «επεξεργασία» των απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητων») δεδομένων (π.χ. φωτογραφίες, ιατρικές εξετάσεις/εκθέσεις, θεραπείες κλπ.) προϋποθέτει τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (ζημιωθέντος προσώπου), κατόπιν ειδικής ενημέρωσης που θα δοθεί προς αυτά από την Εταιρία. Με τη συγκατάθεσή του –που θα απευθύνεται προς τον ιατρό και/ή το νοσοκομείο- το ζημιωθέν πρόσωπο (παθών/ασφαλισμένος της τρίτης ασφαλιστικής εταιρίας) θα συναινεί στην άρση του ιατρικού απορρήτου (άρθρο 13 του ν. 3418/2005) και στη χορήγηση στην Εταιρία των δεδομένων υγείας του που αφορούν στη σωματική βλάβη που υπέστη συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου συμβάντος (ιατρικό ιστορικό, φωτογραφίες, ιατρική εκτίμηση, ιατρική πραγματογνωμοσύνη, σχετικές αποδείξεις περίθαλψης).
 • Η επικοινωνία μας μαζί σας (α) για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας και/ή (β) για την εξατομικευμένη ενημέρωσή σας σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε, παρουσιάζοντάς σας πληροφορίες ή προσφορές ασφάλισης προσαρμοσμένες σε εσάς και (γ) για την ανάλυση της πελατειακής μας βάσης, μόνον με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση, που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ΓΚΠΔ).
 • Η παραγωγή στατιστικών συμπερασμάτων, αφού προηγουμένως α) διασφαλισθεί ότι δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας και β) ληφθούν κατάλληλες εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, που θα διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται, ειδικότερα, την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Εκτός των αρμόδιων εσωτερικών τμημάτων της Εταιρίας μας (αναλογιστές, νομική υπηρεσία, εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων, κανονιστική συμμόρφωση) και εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, συνεργατών τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβασθούν σε τρίτους αποδέκτες, όπως:

 • Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που λειτουργούν επίσης ως «υπεύθυνοι επεξεργασίας» και ευθύνονται αυτοτελώς για τη σύννομη επεξεργασία των «προσωπικών δεδομένων» σύμφωνα με όσα αναφέρουν στις αντίστοιχες δικές τους ενημερώσεις (ασφαλιστικές εταιρίες, αντασφαλιστές, χρηματοπιστωτικοί φορείς, πραγματογνώμονες, ερευνητές τροχαίων ατυχημάτων, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, ορκωτοί ελεγκτές, τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, όπως δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, επαγγελματίες υγείας).
 • Συνεργαζόμενους με την Εταιρία παρόχους στο πλαίσιο νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, εταιρίες πληροφορικής, εταιρίες τεχνικών υπηρεσιών οχημάτων και εταιρίες διαχείρισης υπολειμματικών αξιών ζημιωθέντων οχημάτων).
 • Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
 • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π./Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών).
 • Στις αρμόδιες αρχές, εφόσον τούτο απαιτείται κατά περίπτωση για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις από το νόμο ή για την προάσπιση νόμιμων δικαιωμάτων (ασφαλιστικά ταμεία, Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή, Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Αστυνομία, η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», αρμόδια Υπουργεία, Δ.Ο.Υ., Α.Α.Δ.Ε.).

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη και εκτέλεση των ασφαλιστικών συμβάσεων, η Εταιρία ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. (Ν. 4364/2016). Η διαβίβαση αυτή γίνεται βάσει [των άρθρων 45 – 47 του ΓΚΠΔ].

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα κατά το χρόνο που ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και εφόσον δεν υφίσταται σχετική διάταξη, κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο  έχουν συλλεχθεί, ενώ, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους. Ειδικότερα:

 • Σε περίπτωση αίτησης για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης που τελικώς δεν ολοκληρώθηκε, τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος τηρούνται για μία διετία από το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Τα δεδομένα εικόνας, που συλλέγονται μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, διαγράφονται μέσα σε 15 ημέρες. Σε περίπτωση συμβάντος σε βάρος της Εταιρίας ή των υπαλλήλων του (π.χ. κλοπή, ληστεία, ξυλοδαρμός), οι εικόνες στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν τηρούνται, σε χωριστό αρχείο, για 30 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά τρίτον (επισκέπτη στα γραφεία μας) η Εταιρία τηρεί τις εικόνες για 3 μήνες, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω απαιτήσεων εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματα, απευθύνοντας σχετική αίτηση στην Εταιρία μας και ειδικότερα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@genpan.gr, με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως στην έδρα μας (Βουλής 7, 10562 Αθήνα, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων), προκειμένου:

 • Να πληροφορηθείτε αν -και ποια- «προσωπικά δεδομένα» σας επεξεργαζόμαστε και με ποιο τρόπο και αν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφα («δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης»).
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση και/ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών «προσωπικών δεδομένων» π.χ. σε περίπτωση που αλλάξετε διεύθυνση («δικαίωμα διόρθωσης»).
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή και/ή περιορισμό της «επεξεργασίας», εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητη ή αν θεωρείτε ότι γίνεται με μη σύννομο τρόπο καθώς και στην περίπτωση που η διαγραφή των «προσωπικών δεδομένων» είναι υποχρεωτική από το νόμο («δικαίωμα στη λήθη»).
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της «επεξεργασίας» (α) για όσο χρόνο εκκρεμεί το ανωτέρω αίτημα για τη διόρθωση ή διαγραφή των «προσωπικών δεδομένων» καθώς και (β) στην περίπτωση που εμείς οφείλουμε να σταματήσουμε κάθε επεξεργασία και να διαγράψουμε τα «προσωπικά δεδομένα», αλλά μας ζητάτε να τα διατηρήσουμε αποκλειστικά και μόνο για δικό σας λογαριασμό, δηλαδή για να ασκήσετε κάποιο δικό σας δικαίωμα π.χ. για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ή να τεκμηριώσετε νομικές αξιώσεις («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»).
 • Να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάζουμε σε τρίτους που εσείς μας υποδεικνύετε («δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων»).
 • Να αντιταχθείτε σε συγκεκριμένες πράξεις «επεξεργασίας» («δικαίωμα εναντίωσης») και ενδεικτικά:
 • Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, email ή sms. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων.
 • Στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους.
 • Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον της Εταιρίας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε.
 • Να ανακαλέσετε ενδεχόμενη συγκατάθεση που μας είχατε δώσει για την επεξεργασία «προσωπικών δεδομένων» σας.

Έντυπο Αίτησης άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα είναι αναρτημένο εδώ, καθώς και σε φυσική μορφή στα γραφεία της Εταιρίας. Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας ή θεωρείτε ότι θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, διατηρείτε το δικαίωμά σας μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, Τ 210 6475600, F 210 6475628, Email: contact@dpa.gr).

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα, αναρτώντας τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.genikipanelladiki.gr από όπου και μπορείτε να ενημερώνεστε.

Η παρούσα ενημέρωση επικαιροποιήθηκε την 18/9/2019.

Επεξεργασία Δεδομένων για σκοπούς marketing

Ενημερώνεστε ότι η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα μου για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους της.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα μου σε θυγατρικές εταιρίες καθώς και σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών.

Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώνεστε για το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρίας (dpo@genpan.gr, T +30 210 3217801, Βουλής 7, Σύνταγμα, 10562 Αθήνα).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αναφερόμενη εδώ επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς marketing, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε., παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα Δήλωσης συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς marketing.