Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 679/2016 για τα προσωπικά δεδομένα)

Η Εταιρία μας με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ και το δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουλής, αρ. 7 , Τ.Κ. 10562, Τ 210 3217801, Εmail: dpo@ genpan.gr, αποτελεί ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση (Ν.4364/2016).

Με το  παρόν έντυπο σας, η Εταιρία μας παρέχει υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ενημέρωση για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Γ.Κ.Π.Δ. (Ε.Ε.) 2016/679, για τα εξής:

Χρήσιμοι ορισμοί

Για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος, χρησιμοποιούμε τους κατωτέρω όρους που έχουν την αντίστοιχα αναφερόμενη έννοια:

 • Προσωπικά δεδομένα: Κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε ένα φυσικό πρόσωπο και το ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα (π.χ. ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, άδεια οδήγησης, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα, ηλικία, φύλο, εξωτερικά χαρακτηριστικά, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, ενδιαφέροντα κλπ.). Υποσύνολο των «προσωπικών δεδομένων» αποτελούν τα λεγόμενα «ευαίσθητα δεδομένα» («ειδικές κατηγορίες δεδομένων» σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό), τα οποία αφορούν στον σκληρό πυρήνα της ανθρώπινης προσωπικότητας και απολαμβάνουν αυστηρότερης προστασίας (π.χ. κατάσταση υγείας, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις κλπ.). Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.
 • Επεξεργασία: Η με κάθε τρόπο συλλογή και χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων, όπως η αποθήκευση, η διαβίβαση σε τρίτους αποδέκτες, η διαγραφή τους κλπ.
 • Νομική βάση επεξεργασίας: Οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό, όπως ενδεικτικά:
 • ως προς τα «απλά» δεδομένα, η συγκατάθεση, η σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, η συμμόρφωση σε έννομη υποχρέωση του υπεύθυνου επεξεργασίας, η διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή το έννομο συμφέρον του υπεύθυνου επεξεργασίας (άρθρο 6 του Γενικού Κανονισμού).
 • ως προς τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων («ευαίσθητα» δεδομένα), η συγκατάθεση, η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, το ουσιαστικό δημόσιο συμφέρον, βάσει του ευρωπαϊκού ή του ελληνικού δικαίου (άρθρο 9 του Γενικού Κανονισμού).

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που υπόκεινται σε επεξεργασία

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. επεξεργάζεται τις εξής κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, δίπλωμα οδήγησης, επαγγελματική άδεια, ΑΜΚΑ).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση).
 • Στοιχεία οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας οχήματος, άδεια κυκλοφορίας, λοιπά στοιχεία οχήματος, όπως λ.χ. χρώμα, μάρκα, μοντέλο, παλαιότητα, σύμβαση αγοραπωλησίας οχήματος, μισθωτήριο, τιμολόγιο αγοράς, βεβαιώσεις διαγραφής και αποχαρακτηρισμού οχημάτων, βεβαιώσεις ΚΤΕΟ, πιστοποιητικό ταξινόμησης).
 • Στοιχεία που απαιτούνται για την πληρωμή και την έκδοση των νόμιμων φορολογικών παραστατικών (τραπεζικός λογαριασμός, αριθμός κάρτας πληρωμής, όπως λ.χ. πιστωτικής ή χρεωστικής, ΑΦΜ, ΔΟΥ).
 • Στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων από ασφάλιση (κατηγορία και αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ημερομηνία απόκτησης διπλώματος, ιστορικό ζημιών, οδηγική συμπεριφορά, κατά περίπτωση εισόδημα ασφαλισμένου, πληροφορίες που περιέχονται σε πληρεξούσια, εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, δελτίο οδικού τροχαίου ατυχήματος, αντίγραφα δελτίων συμβάντων, αγωγές, δικαστικές αποφάσεις, τιμολόγια επισκευής οχήματος, αποδείξεις για έξοδα αποζημίωσης (οδοιπορικά, ιατρικά, φάρμακα κλπ.)
 • Στοιχεία διακανονισμού (δήλωση ατυχήματος, τιμολόγια και αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, εκτιμήσεις επί υλικών ζημιών οχήματος, ιατρικές εκτιμήσεις και εκτιμήσεις συνθηκών ατυχήματος, πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών, ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή πραγματογνωμοσύνη συνθηκών ατυχήματος που τυχόν υπάρχουν για τη συγκεκριμένη ασφαλιστική περίπτωση.
 • Δεδομένα εικόνας ή εγγραφές βίντεο που συλλέγονται στο πλαίσιο ενός ασφαλιστικού συμβάντος και περιέχονται στο φάκελο ζημιών, καθώς και δεδομένα καταγραφής κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, που λειτουργεί στις εγκαταστάσεις μας.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα είτε:

 • Απευθείας από τα «υποκείμενα των δεδομένων» κατά την υποβολή αίτησης ασφάλισης, αίτησης τροποποίησης ή ακύρωσης της ασφαλιστικής σύμβασης, αίτησης λήψης ασφαλιστικής παροχής, αίτησης αποζημιώσεως, αίτηση συμμετοχής σε ομαδικά ασφαλιστήρια οδικής βοήθειας και νομικής προστασίας, αναγγελίας ζημιάς, που υποβάλλονται στην Εταιρία, με οποιοδήποτε μέσο –έγγραφο ή ηλεκτρονικό– είτε απευθείας στους υπαλλήλους της Εταιρίας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, πραγματογνωμόνων, δικηγόρων ή εταιριών οδικής βοήθειας, νομικής προστασίας.
 • Μέσω τρίτων μερών, συνεργαζόμενων ή μη, όπως λ.χ. παρόχων υπηρεσιών υγείας (π.χ. νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα), βάσεις δεδομένων τρίτων, όπως η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (Υ.Σ.Α.Ε.), το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π.) και το Κέντρο Πληροφοριών Επικουρικού Κεφαλαίου, δικηγόροι, δημόσιες υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικοί φορείς και άλλες ασφαλιστικές εταιρίες.
 • Από τους επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου genikipanelladiki.gr, που οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό τη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά αιτημάτων.
 • Κατά την εγγραφή των χρηστών στη web εφαρμογή του δικτυακού τόπου genikipanelladiki.gr και κατά τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής.

Σκοποί και νομική βάση επεξεργασίας

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε επεξεργάζεται τα ως άνω «προσωπικά δεδομένα» για τους εξής σκοπούς:

 • Όταν υποβάλλετε αίτηση για ασφάλιση, η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να εκτιμήσει τον κίνδυνο που καλείται να αναλάβει και, ακολούθως, να καταρτίσει προσφορά και να αποφασίσει για τη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης, καθορίζοντας τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής και προσδιορίζοντας το ύψος του ασφαλίστρου. Νομική βάση στην περίπτωση αυτή είναι η σύναψη/εκτέλεση της σύμβασης ασφάλισης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ΓΚΠΔ), ενώ αν απαιτηθεί ενδελεχέστερη έρευνα στο πλαίσιο του προασφαλιστικού ελέγχου, νομική βάση της εν λόγω πρόσθετης «επεξεργασίας» (λ.χ. έλεγχος εμπορικών πληροφοριών) είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρίας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του ΓΚΠΔ) να εκτιμήσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τον κίνδυνο και να αποφασίσει αν θα τον αναλάβει.
 • Στη συνέχεια, αν υποβάλετε αναγγελία ζημίας, αίτηση αποζημίωσης και/ή αίτηση τροποποίησης/ μετατροπής/ακύρωσης/εξαγοράς της σύμβασης ασφάλισης, η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, για να εξετάσει το αίτημά σας και να διαχειρισθεί την ασφαλιστική σύμβαση καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος ή και μετά τη λήξη αυτής, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης, του ελέγχου και του διακανονισμού της ασφαλιστικής αποζημίωσης σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου ή της καταβολής του προβλεπόμενου στους όρους της σύμβασης ποσού (ασφαλίσματος), καθώς και της παροχή οδικής βοήθειας, φροντίδας ατυχήματος και νομικής Προστασίας. Νομική βάση στις περιπτώσεις αυτές είναι η εκτέλεση της σύμβασης ασφάλισης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β΄ του ΓΚΠΔ), καθώς και η συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που έχουμε από το νόμο ως ασφαλιστική επιχείρηση (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Η έκδοση των απαιτούμενων φορολογικών παραστατικών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι η συμμόρφωσή μας με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Η περιοδική ενημέρωση της Υπηρεσίας Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών (ΥΣΑΕ) με στοιχεία παραγωγής, καταβολών αποζημιώσεων και εκκρεμών καταβολών αποζημιώσεων, η οποία αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Η είσπραξη οφειλών ή η αντιμετώπιση τυχόν αξιώσεων, καθώς και η χορήγηση δεδομένων σε τρίτους (ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς) για δικαστική χρήση. Νομική βάση για τις παραπάνω επεξεργασίες είναι αφενός το έννομο συμφέρον της Εταιρίας να διασφαλίσει τον σεβασμό των συμβατικών του δικαιωμάτων και να προασπίσει τα συμφέροντά του, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων μέχρι την αμετάκλητη, εξωδικαστική ή δικαστική, επίλυσή τους, και, αφετέρου, το έννομο συμφέρον του τρίτου (π.χ. άλλη ασφαλιστική εταιρία) να λαμβάνει και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα δεδομένα, που τηρούνται από την Εταιρία, για την υπεράσπιση των δικών του δικαιωμάτων ενώπιον δικαστικών αρχών, πάντοτε φυσικά υπό την προϋπόθεση ότι η χορήγηση θα κρίνεται από την Εταιρία αναγκαία και πρόσφορη για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Η πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Νομική βάση της επεξεργασίας αυτής είναι η συμμόρφωσή της Εταιρίας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Ο έλεγχος και η πρόληψη πιθανής απάτης στο πλαίσιο του διακανονισμού/καταβολής αποζημιώσεων μέσω τη διερεύνησης του ιστορικού ζημιών. Νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρίας να διασφαλίσει τον σεβασμό των συμβατικών του δικαιωμάτων και να προασπίσει τα συμφέροντά του (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Η επικοινωνία μας μαζί σας (μέσω αλληλογραφίας, ηλεκτρονικής ή έγχαρτης, καθώς και μέσω τηλεφώνου ή sms, για θέματα που αφορούν την ασφάλισή σας και η ενημέρωσή σας για παρόμοια προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρίας με ενημερωτικά δελτία (newsletters) που σας αποστέλλονται μέσω απλού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή υπηρεσίας σύντομου μηνύματος κινητού τηλεφώνου (sms) και κοινωνικών δικτύων. Νομική βάση εν προκειμένω είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρίας αφενός να σας ενημερώνει για παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες και, αφετέρου, να ανταποκρίνεται στην υποχρέωση εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του ΓΚΠΔ).
 • Στις περιπτώσεις ατυχημάτων με σωματικές βλάβες, η «επεξεργασία» των απαιτούμενων για τον σκοπό αυτό ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητων») δεδομένων (π.χ. φωτογραφίες, ιατρικές εξετάσεις/εκθέσεις, θεραπείες κλπ.) προϋποθέτει τη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (ζημιωθέντος προσώπου), κατόπιν ειδικής ενημέρωσης που θα δοθεί προς αυτά από την Εταιρία. Με τη συγκατάθεσή του –που θα απευθύνεται προς τον ιατρό και/ή το νοσοκομείο- το ζημιωθέν πρόσωπο (παθών/ασφαλισμένος της τρίτης ασφαλιστικής εταιρίας) θα συναινεί στην άρση του ιατρικού απορρήτου (άρθρο 13 του ν. 3418/2005) και στη χορήγηση στην Εταιρία των δεδομένων υγείας του που αφορούν στη σωματική βλάβη που υπέστη συνεπεία συγκεκριμένου τροχαίου συμβάντος (ιατρικό ιστορικό, φωτογραφίες, ιατρική εκτίμηση, ιατρική πραγματογνωμοσύνη, σχετικές αποδείξεις περίθαλψης).
 • Η επικοινωνία μας μαζί σας (α) για τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με την αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας και/ή (β) για την εξατομικευμένη ενημέρωσή σας σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε, παρουσιάζοντάς σας πληροφορίες ή προσφορές ασφάλισης προσαρμοσμένες σε εσάς και (γ) για την ανάλυση της πελατειακής μας βάσης, μόνον με την προηγούμενη δική σας ρητή συγκατάθεση, που αποτελεί και τη νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ του ΓΚΠΔ).
 • Η παραγωγή στατιστικών συμπερασμάτων, αφού προηγουμένως α) διασφαλισθεί ότι δεν είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας και β) ληφθούν κατάλληλες εγγυήσεις για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, που θα διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εγγυώνται, ειδικότερα, την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

Εκτός των αρμόδιων εσωτερικών τμημάτων της Εταιρίας μας (αναλογιστές, νομική υπηρεσία, εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων, κανονιστική συμμόρφωση) και εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων, συνεργατών τα προσωπικά δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβασθούν σε τρίτους αποδέκτες, όπως:

 • Επιχειρήσεις και επαγγελματίες που λειτουργούν επίσης ως «υπεύθυνοι επεξεργασίας» και ευθύνονται αυτοτελώς για τη σύννομη επεξεργασία των «προσωπικών δεδομένων» σύμφωνα με όσα αναφέρουν στις αντίστοιχες δικές τους ενημερώσεις (ασφαλιστικές εταιρίες, αντασφαλιστές, χρηματοπιστωτικοί φορείς, πραγματογνώμονες, ερευνητές τροχαίων ατυχημάτων, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, ορκωτοί ελεγκτές, τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, όπως δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα, επαγγελματίες υγείας).
 • Συνεργαζόμενους με την Εταιρία παρόχους στο πλαίσιο νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, εταιρίες πληροφορικής, εταιρίες τεχνικών υπηρεσιών οχημάτων και εταιρίες διαχείρισης υπολειμματικών αξιών ζημιωθέντων οχημάτων).
 • Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.
 • Ηλεκτρονική Υπηρεσία Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Σ.Α.Π./Σύστημα Φιλικού Διακανονισμού Ζημιών).
 • Στις αρμόδιες αρχές, εφόσον τούτο απαιτείται κατά περίπτωση για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις από το νόμο ή για την προάσπιση νόμιμων δικαιωμάτων (ασφαλιστικά ταμεία, Τράπεζα της Ελλάδος ως εποπτεύουσα αρχή, Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Αστυνομία, η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», αρμόδια Υπουργεία, Δ.Ο.Υ., Α.Α.Δ.Ε.).

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη και εκτέλεση των ασφαλιστικών συμβάσεων, η Εταιρία ενδέχεται να διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. (Ν. 4364/2016). Η διαβίβαση αυτή γίνεται βάσει [των άρθρων 45 – 47 του ΓΚΠΔ].

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα κατά το χρόνο που ορίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και εφόσον δεν υφίσταται σχετική διάταξη, κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο  έχουν συλλεχθεί, ενώ, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους. Ειδικότερα:

 • Σε περίπτωση αίτησης για τη σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης που τελικώς δεν ολοκληρώθηκε, τα προσωπικά δεδομένα του αιτούντος τηρούνται για μία διετία από το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 • Τα δεδομένα εικόνας, που συλλέγονται μέσω του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, διαγράφονται μέσα σε 15 ημέρες. Σε περίπτωση συμβάντος σε βάρος της Εταιρίας ή των υπαλλήλων του (π.χ. κλοπή, ληστεία, ξυλοδαρμός), οι εικόνες στις οποίες έχει καταγραφεί το συγκεκριμένο συμβάν τηρούνται, σε χωριστό αρχείο, για 30 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά τρίτον (επισκέπτη στα γραφεία μας) η Εταιρία τηρεί τις εικόνες για 3 μήνες, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω απαιτήσεων εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματα, απευθύνοντας σχετική αίτηση στην Εταιρία μας και ειδικότερα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο dpo@genpan.gr, με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως στην έδρα μας (Βουλής 7, 10562 Αθήνα, υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων), προκειμένου:

 • Να πληροφορηθείτε αν -και ποια- «προσωπικά δεδομένα» σας επεξεργαζόμαστε και με ποιο τρόπο και αν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφα («δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης»).
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση και/ή συμπλήρωση ανακριβών ή ελλιπών «προσωπικών δεδομένων» π.χ. σε περίπτωση που αλλάξετε διεύθυνση («δικαίωμα διόρθωσης»).
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή και/ή περιορισμό της «επεξεργασίας», εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητη ή αν θεωρείτε ότι γίνεται με μη σύννομο τρόπο καθώς και στην περίπτωση που η διαγραφή των «προσωπικών δεδομένων» είναι υποχρεωτική από το νόμο («δικαίωμα στη λήθη»).
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της «επεξεργασίας» (α) για όσο χρόνο εκκρεμεί το ανωτέρω αίτημα για τη διόρθωση ή διαγραφή των «προσωπικών δεδομένων» καθώς και (β) στην περίπτωση που εμείς οφείλουμε να σταματήσουμε κάθε επεξεργασία και να διαγράψουμε τα «προσωπικά δεδομένα», αλλά μας ζητάτε να τα διατηρήσουμε αποκλειστικά και μόνο για δικό σας λογαριασμό, δηλαδή για να ασκήσετε κάποιο δικό σας δικαίωμα π.χ. για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας ή να τεκμηριώσετε νομικές αξιώσεις («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»).
 • Να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάζουμε σε τρίτους που εσείς μας υποδεικνύετε («δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων»).
 • Να αντιταχθείτε σε συγκεκριμένες πράξεις «επεξεργασίας» («δικαίωμα εναντίωσης») και ενδεικτικά:
 • Στην αποστολή ενημερώσεων μέσω απλού ταχυδρομείου, email ή sms. Στην περίπτωση αυτή θα διακόψουμε την αποστολή ενημερώσεων.
 • Στη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους.
 • Συναφώς σας ενημερώνουμε ότι για την περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων δικαστικώς ή εξωδικαστικώς το έννομο συμφέρον της Εταιρίας υπερτερεί και δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώματος εναντίωσης που τυχόν ασκήσετε.
 • Να ανακαλέσετε ενδεχόμενη συγκατάθεση που μας είχατε δώσει για την επεξεργασία «προσωπικών δεδομένων» σας.

Έντυπο Αίτησης άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα είναι αναρτημένο εδώ, καθώς και σε φυσική μορφή στα γραφεία της Εταιρίας. Σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι δεν μείνετε ικανοποιημένοι με την απάντησή μας ή θεωρείτε ότι θίγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά δεδομένα, διατηρείτε το δικαίωμά σας μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, 11523, Αθήνα, Τ 210 6475600, F 210 6475628, Email: contact@dpa.gr).

Αναθεωρήσεις

Πριν από κάθε ενδεχόμενη αλλαγή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα τροποποιήσουμε αντίστοιχα την παρούσα, αναρτώντας τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας μας www.genikipanelladiki.gr από όπου και μπορείτε να ενημερώνεστε.

Η παρούσα ενημέρωση επικαιροποιήθηκε την 18/9/2019.

Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς marketing

Ενημερώνεστε ότι η Εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα μου για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της Εταιρίας ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους της.

Για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα μου σε θυγατρικές εταιρίες καθώς και σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών.

Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώνεστε για το δικαίωμά σας να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρίας (dpo@genpan.gr, T +30 210 3217801, Βουλής 7, Σύνταγμα, 10562 Αθήνα).

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την αναφερόμενη εδώ επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς marketing, προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε., παρακαλείστε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα Δήλωσης συγκατάθεσης επεξεργασίας δεδομένων για σκοπούς marketing.

Ενημέρωση προστασίας προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας www.genikipanelladiki.gr

Ο Διαδικτυακός Τόπος https://www.genikipanelladiki.gr/ που εφεξής θα καλείται ως η Ιστοσελίδα, τελεί υπό τη διαχείριση της ασφαλιστικής επιχείρησης Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων, με διακριτικό τίτλο ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βουλής, αριθμ. 7 Τ.Κ. 10562 και εκπροσωπείται νόμιμα με ΑΦΜ 096002793-Δ.Ο.Υ. Δ΄ ΑΘΗΝΩΝ , η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω υμών κατά την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό μας τόπο και τη χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, ήτοι όλων των πληροφοριών οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μη ως πρόσωπα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Ε.Ε. 679/2016. Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας της. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα ενημέρωση, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν την επισκέπτεστε, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν, τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

Ι.ΔΙΑΤΑΞΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα μας αποτελεί σημείο ενημέρωσης , παρουσίασης πληροφοριών & χρήσιμων εντύπων στο κοινό , σχετικά με τις παρεχόμενες από εμάς υπηρεσίες και τους συνεργάτες μας. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για τα νέα προϊοντα και τις σημαντικές ανακοινώσεις.

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των πληροφοριών που παρέχετε κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά, οργανωτικά και
διαχειριστικά μέτρα για την προστασία κάθε προσωπικής πληροφορίας που επεξεργαζόμαστε σχετικά με τους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, κάνουμε χρήση ενός αξιόπιστου πιστοποιητικού ασφαλείας, ώστε να κρυπτογραφείται η επικοινωνία μεταξύ της συσκευής σας και του διακομιστή (hosting server) . Κάθε πληροφορία κρυπτογραφείται πριν μεταβιβαστεί στο Διαδίκτυο με τη χρήση πρωτοκόλλου επικοινωνίας HTTPS , και μηχανισμό κρυπτογράφησης TLS (Transport Layer Security), δηλαδή οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι τη πληροφορία κατά τη μεταφορά της .

Επισημαίνεται ότι ιστοσελίδες (websites) τρίτων τις οποίες ενδέχεται να επισκεφθείτε ακολουθώντας συνδέσμους (hyperlinks) που περιέχονται στην Ιστοσελίδα , δεν ανήκουν στη διαχείρισή μας και διέπονται από διαφορετικούς όρους χρήσης, πολιτική cookies και πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων . H ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε σας ενημερώνει ότι δεν εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις με τις ιστοσελίδες των οποίων συνδέεστε, ούτε και ευθύνεται για τυχόν προβλήματα ανακύψουν κατά τη σύνδεση με αυτές.

ΙΙ.ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

1.Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψη και αλληλεπίδρασή σας με την Ιστοσελίδα μας.

Mε μόνη την επίσκεψη και περιήγηση στην Ιστοσελίδα μπορεί να συλλεχθούν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες οι οποίες μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, όπως ενδεικτικά είναι:

 • η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο.
 • η ανάλυση οθόνης, ο τύπος του λειτουργικού συστήματος και η έκδοση, ο κατασκευαστής και το μοντέλο της συσκευής.
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και οι παροχείς υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
 • οι ιστοσελίδες που έχετε επισκεφθεί, η γλώσσα,η ώρα της επίσκεψης.
 • οι σελίδες και σύνδεσμοι της Ιστοσελίδας που επιλέγετε και τα οποία καταχωρίζονται αυτόματα στους διακομιστές (servers) της Ιστοσελίδας.
 • η ταχύτητα της σύνδεσης και πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα λογισμικού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή, βασικές πληροφορίες σύνδεσης με το διακομιστή.

Οι παραπάνω πληροφορίες είναι πιθανό να ανιχνευθούν και να συλλεχθούν αυτόματα από την περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας και παρακαλείσθε όπως απόσχετε από την επίσκεψη αυτού, εάν δεν επιθυμείτε τη συλλογή κι επεξεργασία των πληροφοριών αυτών.

 • πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies. Ειδικά για τις κατηγορίες και τη χρήση των cookies από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά τόσο κατά την αρχική περιήγησή σας από το σχετικό αναδυόμενο παράθυρο όσο και εδώ.

2. Πληροφορίες που μας παρέχετε απευθείας οι ίδιοι, ανάλογα με το σκοπό της επίσκεψής σας στην Ιστοσελίδα, δηλαδή:

 • Οn-line πληρωμή ασφαλίστρων : Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας επιθυμεί μέσω αυτής να προβεί σε online πληρωμή ασφαλίστρων με σκοπό την εκπλήρωση της ασφαλιστικής του σύμβασης καλείται να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία, κατά την υποβολή των οποίων η Ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται, τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο , email, αριθμό κυκλοφορίας οχήματος, και ποσό ασφαλίστρων. Η επεξεργασία των στοιχείων πιστωτικών καρτών πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας Virtual POS της Τράπεζας Eurobank.
 • Πληροφορίες που εισάγει ο συνεργαζόμενος με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ασφαλιστικός διαμεσολαβητής στο portal συνεργατών, προκειμένου ως εγγεγραμμένος χρήστης να αποκτήσει πρόσβαση σε εργαλεία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας μας. Επισημαίνεται ότι ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής-χρήστης του portal , υπογράφει ειδική σύμβαση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του. Κατά την εγγραφή του μέσω της ιστοσελίδας καταχωρεί τα εξής στοιχεία : Αντικείμενο δραστηριότητας, τύπο νομικής μορφής, επιμελητήριο, αρ. μητρώου, ονοματεπώνυμο νόμιμου εκπροσώπου, νομική μορφή, πλήρη στοιχεία έδρας (Οδός, Αριθμός, ΤΚ, Περιοχή, Νομός), στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, fax, email, ιστότοπος), εμπορικά στοιχεία (αριθμό συνεργατών, συμμετοχή σε δίκτυο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, οικονομικόο μέγεθος υφιστάμενης παραγωγής).
 • Bιογραφικά σημειώματα: Ο χρήστης ο οποίος ενδιαφέρεται να προσληφθεί στην ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε μπορεί να επισυνάψει το βιογραφικό του σημείωμα και να το υποβάλλει προς την Εταιρεία . Μέσω της Ιστοσελίδας έχει απευθείας πρόσβαση σε ειδικό αναλυτικό Έντυπο Ενημέρωσης Υποψήφιων Εργαζομένων/Συνεργατών σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (GDPR) 679/206.
 • Επικοινωνία : Ο χρήστης, με τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας μπορεί να μας αποστείλει ένα αίτημα για την ασφάλισή του ή να ζητήσει να λάβει περισσότερες πληροφορίες για τα ασφαλιστικά μας προϊόντα . Η εκάστοτε επικοινωνία και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει σε αυτήν, υπόκειται σε επεξεργασία από το αντίστοιχο τμήμα της επιχείρησης (ενδεικτικά Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, Τμήμα Διαχείρισης Παραπόνων κ.ο.κ.) .Για τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στις επικοινωνίες σας και μπορείτε να λάβετε σχετική αναλυτική ενημέρωση από το Έντυπο Ενημέρωσης GDPR που είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα μας πατώντας : https://www.genikipanelladiki.gr/privacy.

ΙΙΙ. ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

 • Για την λειτουργία και εκπλήρωση των υφιστάμενων συμβάσεων ασφάλισης και ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, προβαίνοντας εφόσον το επιθυμείτε σε on-line πληρωμή ασφαλίστρων ή εισερχόμενοι στη πλατφόρμα εξυπηρέτησης (portal) των χρηστών- συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών .
 • Για την εξέταση του βιογραφικού σας σημειώματος, συλλέγουμε πληροφορίες που αφορούν την επαγγελματική σας εμπειρία, σε περίπτωση που εκδηλώσετε ενδιαφέρον απασχόλησης στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ και υποβάλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας. Πατώντας εδώ, μπορείτε να λάβετε αναλυτικότερη ενημέρωση για τη προστασία των δεδομένων που μας παρέχετε με το τρόπο αυτό.
 • Για λόγους ασφαλείας, και για να διευκολύνουμε την περιήγηση, να εμφανίζουμε πληροφορίες πιο αποτελεσματικά και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας καθώς χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.
 • Για Στατιστική ανάλυση: Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο Διαδικτυακός Τόπος μας από τους επισκέπτες αυτού, τηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή και αναλύουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, για παράδειγμα, για να παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε τη χρήση του Ιστότοπου, για να ενισχύσουμε τη λειτουργικότητά του και για να διαμορφώσουμε καλύτερα το περιεχόμενο και το σχεδιασμό του ανάλογα με τις ανάγκες των επισκεπτών μας.
 • Για την εξέταση του αιτήματος που υποβάλλεται με την φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα ο σκοπός επεξεργασίας αλλάζει ανά περίπτωση, και μπορεί να είναι η εξέταση αιτήματος για αποστολή οικονομικής προσφοράς , πληροφόρηση για νεά προϊόντα ή για σύναψη ασφάλισης, κ.λπ.

ΙV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016), θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στη διεύθυνση dpo@genpan.gr

V. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤA MEΡΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε σέβεται το δικαίωμά σας να προστατεύονται το απόρρητό σας και οι πληροφορίες που σας αφορούν και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για τους προαναφερόμενους σκοπούς. Για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιεί, δεν διαβιβάζει και δεν καθιστά τις πληροφορίες που σας αφορούν προσιτές σε τρίτους, παρά μόνον εφόσον αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των περιγραφόμενων στην παρούσα στη παρούσα ενημέρωση σκοπών επεξεργασίας. Στο πλαίσιο των παραπάνω ενδέχεται να καθιστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς διαθέσιμες σε άλλες συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, που δεσμεύονται για την συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ. Ενδεικτικά:

 • Ενδέχεται να κοινοποιούμε σε τρίτα μέρη για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας μας. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν διαβιβάζουμε σε τρίτους παρόχους τα στοιχεία που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας για να διεκπεραιώσουμε στοχευμένες εκστρατείες marketing καθόσον δεν πραγματοποιούμε τέτοιες.
 • Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και συντήρησης Πληροφοριακών Συστημάτων με έδρα εντος Ε.Ε. τα οποία αποκτούν πρόσβαση στις πληροφορίες που σας αφορούν μόνο για την εκτέλεση των παραπάνω καθηκόντων τους για λογαριασμό μας και με ρητές συμβατικές δεσμεύσεις ως προς την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Μπορεί να κοινοποιούμε πληροφορίες που σας αφορούν για να απαντήσουμε σε δικαστικές κλητεύσεις, εντάλματα ερευνών, δικαστικές διαδικασίες, δικαστικές εντολές, νομικές διαδικασίες ή άλλα μέτρα επιβολής του νόμου από οποιαδήποτε αρμόδια εισαγγελική ή άλλη αρχή, περιλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Εποπτικών Αρχών Προστασίας Δεδομένων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για να κατοχυρώνουμε και να προασπίζουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για να αντικρούουμε αξιώσεις εις βάρος μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι τρίτα μέρη σε σχέση με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε μπορεί να συλλέγουν κατά τρόπο ανεξάρτητο δεδομένα σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας και πληροφοριών σχετικά με τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και των συνδέσεων στις οποίες κάνετε ΄κλικ΄, μέσω των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τη χρήση cookies από την Ιστοσελίδα μας.

VI. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω της Ιστοσελίδας της για το απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τη σχετική Πολιτική της Εταιρίας, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη για περισσότερο χρόνο σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών αρχών, οπότε και θα τηρηθούν ως την αμετάκλητη λύσης της υπόθεσης.

VII. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας είναι για μας απόλυτη δέσμευση. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση και επάρκεια των οποίων ελέγχουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Tο πρωτόκολλο HTTPS χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένη επικοινωνία μέσω Transport Layer Security (TLS) που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα μας, είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers) ενώ ταυτόχρονα πιστοποιεί τη γνησιότητα της ιστοσελίδας, μέσω μηχανισμού ταυτοποίησης που ενσωματώνεται στο πιστοποιητικό το οποίο χρησιμοποιείται από την ιστοσελίδα. Μία κρυπτογραφημένη επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

VIII. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών,
 • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή η διατήρηση των δεδομένων σας δεν απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον των Δικαστηρίων,
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα φορητότητας,
 • το δικαίωμα εναντίωσης, στη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης και της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε όπως αποστείλετε αντίστοιχο αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΠΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@genpan.gr
Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΠΕ δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

ΙΧ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Ενημέρωση ή γενικότερα, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε στη στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@genpan.gr

X. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ:

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύει μέσω της Ιστοσελίδας τροποποιήσεις της παρούσας Ενημέρωσης, πάντα σε συμφωνία με τους εφαρμοστέους κανόνες δικαίου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου οι χρήστες της Ιστοσελίδας μας θα πρέπει να διαβάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα Ενημέρωση για να ενημερώνονται σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, που πραγματοποιείται.

Ενημέρωση σχετικά με το κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης (CCTVideo)

Αναλυτική Ενημέρωση σχετικά με το κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης (CCTVideo) του Συνεταιρισμού με το δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 7 Ν.4624/29.8.2019 και το από 9.6.2020 Δελτίο Τύπου της ΑΠΔΠΧ).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Αλληλασφάλισης Ιδιοκτητών Λεωφορείων με το δ.τ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΑΛΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε (εφεξής «Γενική Πανελλαδική» ή «ο Συνεταιρισμός») με την παρούσα επιθυμεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «ΔΠΧ») συμμορφούμενος στο άρθρο 27 παρ. 7 του Νόμου 4624/29-8-2019, στο πρόσφατο από 9.6.2020 Δελτίο Τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στο εν γένει νομοθετικό πλαίσιο προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να παρέχει αναλυτική πληροφόρηση, σχετικά με το κλειστό κύκλωμα οπτικής καταγραφής -βιντεοεπιτήρησης (CCTVideo) που τηρεί.

Περισσότερες πληροφορίες