Διαδικασίες - Οδηγίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ

Οδική βοήθεια

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ έχοντας σαν διαρκή σκοπό την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους της, εξασφάλισε για όλα τα πακέτα ασφάλισης λεωφορείων και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά τιμολόγια, μέσω συνεργασίας με τις εταιρίες INTERAMERICAN ΒΟΗΘΕΙΑΣ και MONDIAL ASSISTANCE, πλήρη προγράμματα Οδικής Βοήθειας Βαρέων Οχημάτων με καλύψεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η κάλυψη παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, όλο τον χρόνο, καλώντας είτε στο 1158 για την INTERAMERICAN, είτε στο 2109904089 για τη MONDIAL ASSISTANCE.

Παρακαλούμε διαβάστε πιο κάτω τον Οδηγό χρήσιμων ενεργειών σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς λεωφορείου, τους Όρους των Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων Οδικής Βοήθειας Βαρέων Οχημάτων ή επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες INTERAMERICAN Οδική Βοήθεια και MONDIAL ASSISTANCE Οδική Βοήθεια αντίστοιχα.

Φιλικός διακανονισμός

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ από την 01.01.2018 αποτελεί ισότιμο μέλος στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής – Φιλικός Διακανονισμός της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ είχε αναπτύξει μηχανισμούς για να εξυπηρετεί τους ασφαλισμένους της με παραπλήσιο τρόπο, η συμμετοχή στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού, αποτελεί σημαντική εξέλιξη στην κατεύθυνση της βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και ταυτόχρονα αναγνώριση της φερεγγυότητας της Εταιρίας από το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς, η οποία συμμετέχει στο σύστημα.

Σύστημα Άμεσης Πληρωμής

Ο Φιλικός Διακανονισμός ή αλλιώς το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα οχημάτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών, υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών, με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων. Με τον Φιλικό Διακανονισμό, ο οδηγός που δεν φταίει ή στον βαθμό που δεν φταίει για το ατύχημα, αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία. Για την εφαρμογή του φιλικού διακανονισμού, ισχύουν μόνο δύο ποσοστά ευθύνης των οδηγών: 100% και 50%.

Κατ’ εφαρμογή της συμφωνίας, που καθιερώνει Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ( Σ.Α.Π.), σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, εφόσον και οι δύο εμπλεκόμενες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προσχωρήσει σε αυτήν, επιτρέπεται στην ασφαλιστική εταιρία του αναίτιου οδηγού να τον αποζημιώσει για λογαριασμό της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει την ευθύνη του υπαίτιου οδηγού.

Προϋποθέσεις

Προκειμένου να εφαρμοστεί ο Φιλικός Διακανονισμός πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις (διαφορετικά η ζημιά δεν συγκαταλέγεται στον Φιλικό Διακανονισμό και ο παθόντας αποζημιώνεται από την ασφαλιστική εταιρία του τρίτου/υπαιτίου).

 • Η συμπλήρωση και υπογραφή και από τους δύο οδηγούς, του εντύπου της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος, το οποίο διευκολύνει και επιταχύνει τις διαδικασίες του διακανονισμού και της αποζημίωσης.
 • Οι υλικές ζημιές του ασφαλισμένου οχήματος στο τροχαίο ατύχημα, να έχει υλικές ζημιές έως €6.500 ή/και σωματικές βλάβες έως €12.000, ανά ζημιωθέν πρόσωπο και έως €30.000 ανά συμβάν.
 • Σε περίπτωση ατυχήματος με σύγκρουση περισσοτέρων των δύο οχημάτων, το εκάστοτε ισχύον όριο των υλικών ζημιών εφαρμόζεται ανά όχημα.

Για όλα τα τροχαία ατυχήματα, που δεν έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η εταιρία του υπαίτιου οδηγού αναλαμβάνει την ευθύνη και την καταβολή της αποζημίωσης.

Τι υλικές ζημιές καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός

 • Το κόστος επισκευής ή την αποζημίωση λόγω ολικής καταστροφής του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων και των φόρων
 • Το κόστος αντικατάστασης κράνους, βαλίτσας δίκυκλου και του εξωτερικού καλύμματος του οχήματος (κουκούλα).
 • Το κόστος μεταφοράς του οχήματος

Δεν Καλύπτονται Απολεσθέντα Εισοδήματα λόγω υλικών ζημιών του οχήματος.

Οι καλυπτόμενες υλικές ζημιές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των €6.500 της συμφωνίας.

Τι σωματικές βλάβες καλύπτει ο Φιλικός Διακανονισμός

 • Αμοιβές ιατρών, νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και έξοδα μεταφοράς ζημιωθέντος
 • Απώλεια εισοδήματος λόγω σωματικής βλάβης
 • Ηθική βλάβη

Οι καλυπτόμενες σωματικές βλάβες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των €12.000 της συμφωνίας. Το ποσό της αποζημίωσης υπολογίζεται σύμφωνα με την ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή τη βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση, οι συνάδελφοι του Τμήματος Αποζημιώσεων Αυτοκινήτου της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση σας, για να σας κατευθύνουν σωστά για τον δίκαιο διακανονισμό των απαιτήσεων σας, που θα απορρέουν από την ένταξη της ζημιάς σας στον Φιλικό Διακανονισμό. Δική σας υποχρέωση θα είναι να βοηθάτε εποικοδομητικά τη διαδικασία αποζημίωσης.

Νομική προστασία

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ έχοντας σαν διαρκή σκοπό να διασφαλίζει τα συμφέροντα και την διεκδίκηση των αξιώσεων των ασφαλισμένων της (στα πλαίσια των κανόνων της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών) που απορρέουν από την εμπλοκή του ασφαλισμένου οχήματος τους σε αυτοκινητιστικό ατύχημα, παρέχει υποχρεωτικά σε όλα τα πακέτα ασφάλισης και με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τιμολόγιο, μέσω ομαδικού ασφαλιστηρίου της A.G.A. INTERNATIONAL Α.Ε., Νομική Προστασία με κάλυψη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό (Ε.Ε.). Η κάλυψη παρέχεται 24 ώρες το 24ωρο, όλο το χρόνο, με αναγγελία στο 210 9904089 και στο στο legalassistance@mondial-assistance.gr

Θραύση κρυστάλλων

Εφόσον διαθέτετε την ασφαλιστική κάλυψη Θραύση Κρυστάλλων, σε περίπτωση ατυχήματος, καλείτε υποχρεωτικά στη Γραμμή Αναγγελίας Θραύσης Κρυστάλλων στο τηλέφωνο 2111032919 και προβαίνετε σε τηλεφωνική αναγγελία της ζημιάς σας σε αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Αποζημιώσεων. Η Γραμμή λειτουργεί καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 – 18:00. Τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες μπορείτε να αφήνετε μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή της Γραμμής και να εξυπηρετείστε κατά προτεραιότητα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Κατά την επικοινωνία σας με το Τμήμα Αποζημιώσεων της Εταιρίας, ενημερώνεστε για τα συνεργαζόμενα συνεργεία (βλέπε σχετική λίστα εδώ) στην περιοχή όπου επιθυμείτε να επισκευάσετε το όχημά σας, καθώς και για τις τυχόν εξαιρέσεις και απαλλαγές, βάσει του συμβολαίου σας και τον όρων ασφάλισης.

Δηλώνετε το συνεργείο όπου θα επισκευάσετε το όχημά σας, ώστε να σταλεί εντός 24ώρου πραγματογνώμονας από την Εταιρία για να εξετάσει τη ζημία του κρυστάλλου.

Υποβάλλετε έγγραφη Δήλωση Ατυχήματος στην Εταιρία αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός της οριζόμενης εκ του Νόμου προθεσμίας των 8 εργασίμων ημερών το αργότερο, αφ’ ότου λάβατε γνώση του συμβάντος.

Ενημερώνεστε από το Τμήμα Αποζημιώσεων για την εξέλιξη της υπόθεσής σας καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 – 17.00, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση motor.claims@genpan.gr.

Φροντίδα Ατυχήματος

Σε περίπτωση εμπλοκής σας σε αυτοκινητικό ατύχημα, καλείτε όλο το 24ωρο τη Φροντίδα Ατυχήματος της Εταιρίας στο τηλέφωνο 2109904089.

Αρμόδιος Υπάλληλος της Φροντίδας Ατυχήματος προσέρχεται στο σημείο του συμβάντος, όπου συμπληρώνει καθ’ υπόδειξή σας, ηλεκτρονικά, Δήλωση Ατυχήματος για λογαριασμό σας και φωτογραφίζει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τον τόπο του συμβάντος.

Σε περίπτωση συμφωνίας των εμπλεκομένων σε τροχαίο ατύχημα, ως προς το ζήτημα της υπαιτιότητας, ο αρμόδιος υπάλληλος της Φροντίδας Ατυχήματος συμπληρώνει τη Φιλική Δήλωση Ατυχήματος των εμπλεκόμενων οδηγών, ή οποία υπογράφεται ηλεκτρονικά.

Το σχετικό υλικό αποστέλλεται από τη Φροντίδα Ατυχήματος στην Εταιρία.

Η Φροντίδα Ατυχήματος παρέχεται σε συνεργασία με την Mondial Assistance.

Οδηγίες σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου

 • Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, καλείτε υποχρεωτικά καθ’ όλο το 24ωρο τη Φροντίδα Ατυχήματος της Εταιρίας στο τηλέφωνο 2109904089. Αρμόδιος Υπάλληλος της Φροντίδας Ατυχήματος προσέρχεται στο σημείο του συμβάντος, όπου συμπληρώνει καθ’ υπόδειξή σας, ηλεκτρονικά, Δήλωση Ατυχήματος για λογαριασμό σας και φωτογραφίζει τα εμπλεκόμενα οχήματα και τον τόπο του συμβάντος. Σε περίπτωση συμφωνίας των εμπλεκομένων σε τροχαίο ατύχημα, ως προς το ζήτημα της υπαιτιότητας, ο αρμόδιος υπάλληλος της Φροντίδας Ατυχήματος συμπληρώνει τη Φιλική Δήλωση Ατυχήματος των εμπλεκόμενων οδηγών, η οποία υπογράφεται ηλεκτρονικά και το σχετικό υλικό αποστέλλεται στην Εταιρία. Επίσης, καλείτε προαιρετικά την Τροχαία (100) προκειμένου να καταγράψει τα στοιχεία των εμπλεκόμενων οχημάτων και οδηγών, τις κατευθύνσεις των οχημάτων και τη σήμανση των οδών, οπότε και συντάσσεται Δελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος.Σε περίπτωση Τροχαίου Ατυχήματος με σωματικές βλάβες, πέραν της Φροντίδας Ατυχήματος καλείτε υποχρεωτικά την Τροχαία (100) και το ΕΚΑΒ (166).
  Σε περίπτωση που δεν καλέσετε τη Φροντίδα Ατυχήματος στο σημείο του συμβάντος, τότε υποχρεούσθε να υποβάλλετε έγγραφη Δήλωση Ατυχήματος στην Εταιρία αμέσως, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός της οριζόμενης εκ του Νόμου προθεσμίας των 8 εργασίμων ημερών το αργότερο, αφ’ ότου λάβατε γνώση του συμβάντος.
 • Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με όχημα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας, είναι πολύ σημαντικό να φωτογραφίσετε ή να φωτοτυπήσετε την Πράσινη Κάρτα του ή/και το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιό του, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί σε άμεσο χρόνο η ασφαλιστική εταιρία του αλλοδαπού οχήματος.
 • Σε περίπτωση Πυρκαγιάς του οχήματος, καλείτε την Πυροσβεστική (199) για πυρόσβεση και καταγραφή του συμβάντος και τη Φροντίδα Ατυχήματος στο τηλέφωνο 2109904089 για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Ατυχήματος και τη φωτογράφιση του οχήματος και του τόπου του συμβάντος.
 • Σε περίπτωση Ολικής Κλοπής, δηλώνετε το συμβάν άμεσα στην αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική Αρχή και υποβάλλετε έγγραφη Δήλωση Ατυχήματος στην Εταιρία.
 • Σε περίπτωση Μερικής Κλοπής καλείτε τη Φροντίδα Ατυχήματος της Εταιρίας στο τηλέφωνο 2109904089 και δηλώνετε το συμβάν άμεσα στην αρμόδια κατά τόπο Αστυνομική Αρχή. Επικοινωνείτε με το Τμήμα Αποζημιώσεων της Εταιρίας, όπου αρμόδιος υπάλληλος σας δίνει κάθε πρόσθετη πληροφόρηση που τυχόν χρειάζεσθε, καθώς και κατευθυντήριες οδηγίες για την περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσής σας.

Η Φροντίδα Ατυχήματος παρέχεται σε συνεργασία με τη Mondial Assistance.

Διαχείριση Αιτιάσεων

Συνοπτική Παρουσίαση Διαδικασίας διαχείρισης Αιτιάσεων

Ανέκαθεν για την Εταιρία μας, οι απόψεις, οι προτάσεις και η κριτική σας αποτέλεσαν το έναυσμα για να γινόμαστε καλύτεροι. Όλα τα χρόνια λειτουργίας μας η άμεση επικοινωνία με το κοινό, αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για συνεχή εξέλιξη και πρόοδο. Σήμερα η επικοινωνία γίνεται ακόμα πιο εύκολη.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, με πρόθεση να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχει, θεσπίζει διαδικασία διαχείρισης τυχόν αιτιάσεων και ζητά από τους ασφαλισμένους της ή/και τρίτους να ενημερώσουν τηλεφωνικά ή και εγγράφως σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε αιτίαση, έτσι ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως πιθανές αδυναμίες και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Είναι υποχρέωσή μας και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση, δίκαιη και αμερόληπτη διαχείριση των αιτιάσεων, που θα μας αναφέρουν οι ασφαλισμένοι μας ή/και τρίτοι με σκοπό την επίλυση αυτών, χωρίς καμία σχετική οικονομική επιβάρυνση.

Η προβλεπόμενη διαδικασία που τηρείται από την Εταιρία μας, όσον αφορά στη διαχείριση αιτιάσεων των ασφαλισμένων μας ή/και τρίτων, είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 88/5.4.2016 Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό Έντυπο Αιτιάσεως (το οποίο μπορείτε να λάβετε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ), μπορείτε να γνωστοποιείτε στην Εταιρία μας τις αιτιάσεις, με τους πιο κάτω τρόπους:

 • είτε αυτοπροσώπως, στα γραφεία μας
 • είτε με επιστολή, μέσω ταχυδρομείου
 • είτε με αποστολή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: complaints@genpan.gr
 • είτε με τηλεομοιοτυπική αποστολή στο F 210 3217109, με την ένδειξη Υπόψη Υπηρεσίας Διαχείρισης Αιτιάσεων

Τα στοιχεία επικοινωνίας με την Εταιρία είναι:

Κανονιστική Συμμόρφωση

Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτιάσεων

κα Δήμητρα Χρυσαΐτη

Κεντρικά γραφεία:

Βουλής 7 (Μέγαρο Χ. Μπολάνη), Σύνταγμα, 105 62 Αθήνα

Τ 210 3217801, F 2103217109, complaints@genpan.gr

Υποκατάστημα:

Μ. Αντύπα 42, Πυλαία, 570 01 Θεσσαλονίκη

Τ 2310 47 44 22, F 2310 47 36 83, complaints@genpan.gr

 

Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επεξεργασία της αιτιάσεώς σας, συστήνεται να συμπληρώνετε το σχετικό έντυπο με πλήρη περιγραφή των περιστατικών του ανακύψαντος ζητήματος, σαφές αίτημα, καθώς και ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας. Μπορείτε ακόμα να επισυνάψετε μαζί με το Έντυπο και έγγραφα, φωτογραφίες και γενικά υποστηρικτικό υλικό, που θέλετε να λάβουμε υπόψη μας.

Η διαδικασία εξέτασης της αιτιάσεώς σας ενεργοποιείται αυθημερόν και εντός 24 ωρών (ή εντός της πρώτης εργάσιμης ημέρας στη περίπτωση αργίας) από την παραλαβή της αιτιάσεως σας, παραλαμβάνετε Αποδεικτικό Παραλαβής, που σας αποστέλλεται στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στο Έντυπο Αιτιάσεων. Με το αποδεικτικό παραλαβής, μεταξύ άλλων, σας γνωστοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου προσώπου για το χειρισμό και την διερεύνηση της αιτιάσεως σας και ενδεχομένως να σας ζητηθούν τυχόν έγγραφα που θα είναι απαραίτητο να προσκομίσετε, τα οποία θα τηρούνται στον αντίστοιχο φάκελο και θα είναι πάντοτε στη διάθεσή σας.

Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι περισσότερες από πενήντα (50) ημέρες προθεσμία, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου αιτίασης, θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση της αιτίασης του αιτιωμένου και θα λάβετε εγγράφως την απάντησή μας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό για οποιοδήποτε λόγο να σταλεί έγγραφη απάντηση εντός της προθεσμίας αυτής, δεσμευόμαστε ότι θα ενημερωθείτε εγγράφως για τον πιθανολογούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασής σας. Ταυτόχρονα μπορείτε οποτεδήποτε να ενημερώνεσθε από τον αρμόδιο διαχείρισης αιτιάσεων για την πορεία διερεύνησης της υπόθεσής σας.

Η ενεργοποίηση της παρούσας διαδικασίας, δεν διακόπτει την περιγραφή τυχόν εννόμων αξιώσεων σας, ούτε και σας στερεί τη δυνατότητα για εξωδικαστική επίλυση. Τα δικαιώματά σας προσδιορίζονται από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας και την ασφαλιστική νομοθεσία. Οπότε, μπορείτε να επιδιώκετε την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας, απευθυνόμενοι, τόσο στην Εταιρία μας, όσο και ενδεικτικά στις κάτωθι αρχές, ήτοι:

 • Στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα, Τ 1520, www.synigoroskatanaloti.gr.
 • Στον Συνήγορο του Καταναλωτή, www.efpolis.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144,11471 Αθήνα Τ 210 6460814, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εντός των προβλεπόμενων πάντα προθεσμιών[1].
 • Στην Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), Αμερικής 3, 10546 Αθήνα, Τ 210 3205222, www.bankofgreece.gr

Πάντοτε είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ακούσουμε και να λάβουμε δράση προς την κατεύθυνση επίλυσης οποιουδήποτε προβληματισμού σας, που αφορά στην ασφαλιστική σας σύμβαση.

 

Για τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.

Η Υπεύθυνη Διαχείρισης Αιτιάσεων

Δήμητρα Χρυσαΐτη

 

[1]  Σύμφωνα με το αρ. 4 ν. 3297/2004, η αναφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της βλαπτικής κατ’ αυτόν πράξης ή παράλειψης, που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Η υποβολή της αναφοράς διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διακόπηκαν, αρχίζουν και πάλι από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τυχόν αναφορά στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.