Με λίγα λόγια...

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ είναι Ασφαλιστική Επιχείρηση που λειτουργεί με τη μορφή του Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού, από το 1978

Η κύρια δραστηριότητά της είναι η ασφάλιση των Τουριστικών Λεωφορείων των Μελών της, η οποία καλύπτει όλο το εύρος των πιθανών ασφαλιστικών κινδύνων, όπως Αστική Ευθύνη Έναντι Τρίτων, Πυρός, Κλοπής, Θραύσης Κρυστάλλων κ.α.
Όλες οι παρεχόμενες καλύψεις υποστηρίζονται από ισχυρές και φερέγγυες Αντασφαλιστικές Συμβάσεις Διεθνών Οίκων.