Με φίλους σε όλο τον κόσμο!

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ συμμετέχει ενεργά σε διεθνή ασφαλιστικά Φόρουμ (π.χ. Ετήσιο Αντασφαλιστικό Συνέδριο Ύδρας κλπ.). Επίσης, διατηρεί σταθερή επαφή και ανταλλάσσει επισκέψεις με όλους τους διεθνείς Αντασφαλιστικούς Οίκους που συνεργάζεται.

Στο άμεσο μέλλον, σκοπεύει να ενταχθεί, ως μέλος, σε διεθνείς οργανισμούς Αλληλασφάλισης.