ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, επί 40 χρόνια, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, με υπευθυνότητα και σεβασμό στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα, λειτουργώντας με διαφάνεια, ακεραιότητα, αξιοπιστία, καινοτομία, επενδύσεις και επαγγελματισμό, τηρώντας και σεβόμενη τις βασικές αρχές της εργασίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και την παροχή ίσων ευκαιριών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εκπαίδευση, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. Με στρατηγική, επίσημες διαδικασίες και πολιτικές, συμμορφούμενη απόλυτα με τους κανονισμούς του Ασφαλιστικού Κλάδου, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής και διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της με στόχο την υγιή και κερδοφόρο ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ επιπλέον συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην πρόληψη της ρύπανσης, εφαρμόζοντας πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επί σειρά ετών έχει υιοθετήσει πρακτικές όπως η ανακύκλωση κ.α.. Επίσης, έχει μειώσει σε μεγάλο βαθμό τη χρήση χαρτιού εκτυπώσεων και εφαρμόζει ως επί το πλείστον ηλεκτρονική αρχειοθέτηση. Παράλληλα διοργανώνει και συμμετέχει σε δράσεις για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων, όπως συνεργασία με την UNICEF, χορηγίες σε κοινωφελείς δράσεις, υποτροφίες σε σπουδαστές ΑΕΙ κ.α.