ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ορθή και υπεύθυνη τήρηση των αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελεί για τη Γενική Πανελλαδική Συν.Π.Ε., εφεξής ο Συνεταιρισμός, βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας για τους Συνεταίρους και για το κοινωνικό σύνολο.

Οι αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης καλύπτουν τη δομή, τους ρόλους και τις αρμοδιότητες και τις γραμμές αναφοράς των διοικητικών οργάνων του Συνεταιρισμού, του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ), των επιτροπών και των Διευθύνσεων του Συνεταιρισμού.