Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά Δεδομένα

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα και με τον Κανονισμό E.E. 679/2016
Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. είναι ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση, που ασκεί τη δραστηριότητα ασφαλίσεως κατά ζημιών οχημάτων Ν.4364/2016. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας , καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι αναγκαίο να δηλώσετε συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία, που είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την αξιολόγηση του ασφαλιστικού κινδύνου, την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης.

Η σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, συνιστά υποχρέωση απορρέουσα από την ασφαλιστική νομοθεσία, ώστε να υπολογισθεί σωστά το ασφάλιστρο για την κάλυψή σας και να γίνει σωστή διαχείριση του συμβολαίου σας κατά την εκπλήρωση του σκοπού ορθής λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης. Μπορείτε πάντα να επιλέξετε ποια προσωπικά στοιχεία επιθυμείτε να παρέχετε. Ωστόσο, σε περίπτωση που παρέχετε ελλιπή ή ανακριβή πληροφόρηση σε σχέση με τα ζητούμενα προσωπικά στοιχεία, δύναται να θεμελιωθεί το δικαίωμά της εταιρίας να προβεί οποτεδήποτε σε ακύρωση ή καταγγελία του ασφαλιστηρίου.

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι, η διαχείριση και η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, διέπονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής Νομοθεσίας, τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όσο και από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Κανονισμός Ε.Ε. 679/2016), τα οποία εφαρμόζει η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ συλλέγει προσωπικά δεδομένα:

 • Κατά την υποβολή αίτησης ασφάλισης, αίτησης τροποποίησης ή μετατροπής ή ακύρωσης, αίτησης λήψης ασφαλιστικής παροχής, αναγγελία ζημιάς απευθείας προς την εταιρία ή μέσω ασφαλιστικών διαμεσολαβητών/πρακτόρων,
 • Μέσω των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων/συνεργατών (ενδεικτικά πραγματογνώμονες),
 • Από τους επισκέπτες/χρήστες του διαδικτυακού τόπου της εταιρίας, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων αιτημάτων,
 • Κατά την εγγραφή των χρηστών στην web εφαρμογή και κατά τη διάρκεια χρήσης της εφαρμογής.


Τήρηση/επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ διατηρεί σε αρχείο και δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγκειται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, διαβίβαση, συσχέτιση, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή. Η τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ, καθώς και των λοιπών Κανονισμών και Νόμων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών και Νόμων.

Προκειμένου να ενημερώνεστε για την τήρηση, την επεξεργασία, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ως εξής:

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ.
Βουλής 7, Σύνταγμα, 105 62 Αθήνα
Τ +30 210 3217801|F (+30) 210 3217109 |Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |www.genikipanelladiki.gr

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Κύριος σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, περιοριζόμενη μόνο στις αναγκαίες ενέργειες επεξεργασίας για τους παρακάτω αναφερόμενους ειδικότερους σκοπούς:

 • Την εξέταση αίτησης σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, την εκτίμηση του κινδύνου που καλείται να αναλάβει ή που έχει ήδη αναλάβει ως ασφαλιστική επιχείρηση, τη λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης ασφάλισης και τον υπολογισμό του ασφαλίστρου.
 • Την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών, που απορρέουν από τη σύμβαση ασφάλισης προς τον κάθε εμπλεκόμενο (ενδεικτικά πράκτορες,μεσίτες ασφαλίσεων) και προς τους προμηθευτές, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργία αυτής και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Τη συμμόρφωσή με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό, κανονιστικό πλαίσιο και τις Εποπτικές Αρχές.
 • Την ανταπόκριση σε αιτήματα για παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών τρίτων.
 • Την ενημέρωση για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών ή τρίτων και την προώθησή τους, εφόσον δώσετε επί αυτού τη συγκατάθεσή σας.
 • Στην περίπτωση χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την έκδοση ασφαλιστηρίου, η επεξεργασία ενδέχεται να αφορά στην πιστοποίηση στην υπηρεσία, στην παροχή εξατομικευμένης υπηρεσίας βάσει των επιλογών σας, στην προστασία της από τυχόν επιθέσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητα των δεδομένων, αλλά και στη διαθεσιμότητα και ακεραιότητα της υπηρεσίας.
 • Τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για την παραγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.
 • Για εμπορικούς σκοπούς, ήτοι, την προώθηση προϊόντων ή τη διεξαγωγή ερευνών σχετικών με την ικανοποίηση πελατών και τη βελτίωση των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνεται η δική σας σχετική συγκατάθεση.


Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

H ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της απευθύνεται σε άτομα των ηλικιών αυτών. Εντούτοις, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων απευθείας από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, με τη ρητή συγκατάθεση αυτών.

Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται κατ’αρχήν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Βασικό κριτήριο προσδιορισμού του χρόνου, κατά τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν, είναι η αναγκαιότητα διαφύλαξης των συμφερόντων των συναλλασσόμενων με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, αλλά και της ίδιας της εταιρίας με τήρηση των χρόνων παραγραφής και αποσβεστικών προθεσμιών. Ειδικότερα:

 • Στην περίπτωση υποβολής αίτησης σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ηλεκτρονική και έγχαρτη μορφή για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) έτη από τη λήξη αυτής με οποιονδήποτε τρόπο (γενική παραγραφή).Εφόσον ο νόμος ή οι κανονιστικές πράξεις, υποχρεώνουν σε τήρηση των προσωπικών δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο των προαναφερομένων, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης θα παρατείνονται ανάλογα.
 • Εάν μέχρι τη λήξη του χρόνου αυτού βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες, ο κατά τα ανωτέρω χρόνος τήρησης των δεδομένων που τηρούνται παρατείνεται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.


Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ δεν θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεσή του υποκειμένου των δεδομένων, με εξαίρεση την εφαρμογή τυχόν νομικής υποχρέωσης και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ και οι άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο Όμιλο, δύναται κατόπιν συγκατάθεσης να προβαίνουν σε αποστολή διαφημιστικού υλικού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή για προϊόντα ή υπηρεσίες.
Παρέχεται η δυνατότητα, στο υποκείμενο των δεδομένων, ελεύθερης ανάκλησης της συγκατάθεσής του αυτής, αποστέλλοντας το αντίστοιχο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα δεδομένα σας, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισής σας, θα τύχουν επεξεργασίας από τα τμήματα που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για τη λειτουργία του συμβολαίου σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και για την αποζημίωσή σας, όπως επίσης και από άλλα τμήματα, στο πλαίσιο άσκησης των νόμιμων λειτουργιών τους (ενδεικτικά Αναλογιστές, Νομική Υπηρεσία, Εσωτερικός Έλεγχος, Διαχείριση Κινδύνων, Κανονιστική Συμμόρφωση).

Επίσης, τα δεδομένα σας, στα πλαίσια της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την παροχή των υπηρεσιών/καλύψεων που προβλέπει η ασφαλιστική σύμβαση, μπορεί να διαβιβασθούν, σε συνεργαζόμενους με την επιχείρηση παρόχους υπηρεσιών όπως, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, αντασφαλιστές, συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρίες, πραγματογνώμονες και συνεργαζόμενες εταιρίες πληροφορικής.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να διαβιβασθούν και σε συνεργαζόμενες εταιρίες παροχής οδικής βοήθειας, σε ερευνητές τροχαίων ατυχημάτων, εταιρίες τεχνικών υπηρεσιών οχημάτων και σε εταιρίες διαχείρισης υπολειμματικών αξιών ζημιωθέντων οχημάτων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι συνεργαζόμενοι με τη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, οφείλουν να ενεργούν μόνον κατ’ εντολή της και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο ή/και την εχεμύθεια και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Περαιτέρω, ενδέχεται να γίνει διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του συστήματος φιλικού διακανονισμού και στο αρχείο δεδομένων της Υπηρεσίας Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών (αρχείο ΥΣΑΕ).

Επίσης, όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, ενδέχεται να γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, όπως ενδεικτικά η Εποπτεύουσα Αρχή Τράπεζα της Ελλάδος, Εισαγγελικές Αρχές, ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρίες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νόμιμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων.

Δικαιώματα του υποκείμενου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, διαθέτουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ, την Εθνική Νομοθεσία και το Κανονιστικό Πλαίσιο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, το υποκείμενο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να ασκήσει σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν:

 • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • το δικαίωμα της διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δικαίωμα στη λήθη),
 • το δικαίωμα για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • το δικαίωμα λήψηςγνώσης της διόρθωσης ή διαγραφήςή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,


Σημειώνεται εδώ ότι, στην περίπτωση ενεργοποίησης του δικαιώματός σας αυτού, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να μην ασφαλίσει ή να λύσει τυχόν υφιστάμενη ασφαλιστική σύμβαση, καθόσον η σύμβαση ασφάλισης δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς την τήρηση/επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ασφαλισμένου προσώπου (υποκείμενο προσωπικών δεδομένων).

 • το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα των δεδομένων) και
 • το δικαίωμα στην πρόσβαση και λήψη πληροφοριών, σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ, αναφορικά με την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας.


Τα ως άνω δικαιώματα ασκούνται με υποβολή σχετικού γραπτού αιτήματος
(Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων του Κανονισμού Ε.Ε. 679/2016 Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα ), το οποίο θα απευθύνεται είτε με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε με ταχυδρομική επιστολή στα γραφεία της έδρας της ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε., Βουλής 7, 10562 Αθήνα (υπόψη Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων), χωρίς κόστος για το υποκείμενο των δεδομένων, εκτός και αν λόγω επανάληψης επιφέρουν διαχειριστικό κόστος για την εταιρία.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα ληφθεί κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη παραλαβή του σχετικού αιτήματος και θα ενημερωθείτε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Δικαίωμα παραπόνου/διαμαρτυρίας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Ως υποκείμενο των δεδομένων, σε περίπτωση παραπόνου/διαμαρτυρίας αλλά και οποιασδήποτε απορίας έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων:
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.ΠΕ.
Βουλής 7, Σύνταγμα, 105 62 Αθήνα
Τ +30 210 3217801|F (+30) 210 3217109 |Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. |www.genikipanelladiki.gr

Ταυτόχρονα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δέχεται οποιοδήποτε έγγραφο παράπονο/καταγγελία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα | www.dpa.gr