Σεπτ 21, 2022
Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TAKTIKΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού με την
επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε. ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ»,
καλούνται οι Συνεταίροι αυτού σε Τακτική Γ.Σ. την 5η Οκτωβρίου 2022, ώρα 18:00 μ.μ,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ