Ιαν 18, 2023
Ανακοινώσεις

Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 27001:2013

Υπό το πρίσμα των αλλαγών στο νομοκανονιστικό πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες απαιτήσεις η ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ πιστοποιήθηκε από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επιθεωρήσεων TÜV AUSTRIA HELLAS σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013 του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS).

Ο εκσυγχρονισμός, η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και η αναβάθμιση των υπηρεσιών, είναι προτεραιότητες και βασικό μέλημα του Συνεταιρισμού. Η ανάπτυξη στηρίζεται στον σεβασμό προς τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και των αναγκών τους με έμφαση στην ασφάλεια.

Η ασφάλεια των πληροφοριών του Συνεταιρισμού αποτελεί στρατηγικής σημασίας στόχο. Ο Συνεταιρισμός εφαρμόζει μια Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών μέσω της οποίας είναι σε θέση να επιβλέπει και να ελέγχει την ασφάλεια των πληροφοριακών του αγαθών, ώστε να ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και τις πιθανές επιπτώσεις τους.

Με την εφαρμογή του ISMS ο Συνεταιρισμός καθορίζει και εφαρμόζει στρατηγική κυβερνοασφάλειας, με την οποία προσδιορίζονται ως γενικές αρχές:

  • Η ανάπτυξη και εδραίωση ενός ασφαλούς και ανθεκτικού κυβερνοχώρου.
  • Η συνεχής βελτίωση των δυνατοτήτων του στην προστασία από κυβερνοεπιθέσεις με έμφαση στις κρίσιμες υποδομές και η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας.
  • Η θεσμική θωράκιση του πλαισίου κυβερνοασφάλειας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από απειλές στον κυβερνοχώρο.
  • Η ανάπτυξη ισχυρής κουλτούρας ασφάλειας.

Όλες οι ενέργειες που προδιαγράφονται στη στρατηγική και το σχέδιο δράσης αποσκοπούν στην προστασία των μελών, των υπαλλήλων και τρίτων και των δομών του Συνεταιρισμού, αποτελώντας τη βάση όπου στηρίζεται η ψηφιακή διακυβέρνηση και ευημερία του.

 

Ο Γενικός Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών